Statut szkoły

 


Statut szkoły  PSSP w OCHODZACH

Uchwała Nr  6/ 3.05.2005 r. z późniejszymi zmianami

 

.

STATUT PUBLICZNEJ

STOWARZYSZENIOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Ochodzach

 Podstawa prawna:

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 roku (Dz. U. z 2007 Nr 35, poz. 222) zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół z 21.05.2001 (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami w 2002 r. Nr 10, w 2003 r. Nr 146, w 2004 r. Nr 66, w 2005 r. Nr 10).
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 67)   z późniejszymi zmianami.

 

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Stowarzyszeniową Szkołę Podstawową w Ochodzach

Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły

Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole.

uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów

wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole

organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ochodze.

organie nadzorującym szkołę – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Opolu

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

 

§ 2

Szkoła podstawowa  jest sześcioklasową szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ochodze.

Siedziba Szkoły znajduje się w Ochodzach przy ulicy Opolskiej 34.

Szkoła jest placówką bezobwodową.

§ 3

Szkoła jest prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ochodze.

W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

Szkoła używa pieczęci i stempli :

a)   pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
b)   stempel prostokątny z adresem szkoły.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

Rozdział  II    -   Cele i zadania Szkoły

§ 6

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Szkoła realizuje cele i zadania określone w powyższych aktach wykonawczych oraz

podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN,

realizuje program wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną,

realizuje program profilaktyki dostosowany do potrzeb uczniów i warunków środowiska lokalnego uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

Szkolny System Oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną,

§ 7

1.  Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w Szkole  spotkania z rodzicami , podczas których rodzice mają prawo do:

zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wycho­waw­czy­mi w danej klasie i szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

uzyskiwania informacji oraz porad pedagogicznych;

wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy Szkoły

 

§ 8

1.  W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła umożliwia :

w porozumieniu ze szkołą obwodową w Komprachcicach realizację obowiązku szkolnego oraz kontrolę jego spełniania,

zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych, uczniowie szczególnie uzdolnieni otoczeni będą w szkole opieką umożliwiającą ich wszechstronny rozwój,

rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie  różnych  form zajęć pozalekcyjnych,

uczniom mającym trudności, udział w zajęciach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych w celu wyrównania braków edukacyjnych,

uczniom z grup dyspanseryjnych w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,

poznanie dziedzictwa kultury i podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury a także nauki języka ojczystego dla grup mniejszości narodowej,

uczestniczenie w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.

2.   Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

§ 9

Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,

upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości

kształtuje postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym)

sprzyja zachowaniom proekologicznym,

umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia,

budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

wdraża do porządku , dyscypliny i punktualności.

§ 10

 1. 1.Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.
 2. 2.Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na :

ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny

sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami.,

§ 11

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć w szkole,  poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek:

podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z regulaminem organizowania wycieczek szkolnych,

podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;

nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach , według  ustalanego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu  zgodnie z Regulaminem nauczyciela  dyżurnego.

nauczycielowi nie wolno opuszczać sali lekcyjnej w czasie lekcji, pozostawiać uczniów poza klasą ani pozostawiać uczniów w sali lekcyjnej bez opieki;

§ 12

 1. 1.Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez wychowawcę i innych nauczycieli, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ww formie: kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;

       wykonywaniu zaleceń o odroczeniu lub przyśpieszeniu obowiązku szkolnego,                                      nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej; spotkań terapeutycznych;

 

Rozdział   III   - FORMY OPIEKI I POMOCY PEDAGOGICZNO-

PSYCHOLOGICZNEJ.


§ 13

1.    Uwzględniając możliwości psychofizyczne dzieci oraz ich potrzeby rozwojowe, szkoła

zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w odniesieniu do indywidualnych potrzeb dziecka.

2.   Celem działalności  szkoły, o której mowa w ust. l, jest wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów - wspomaganie ich rozwoju psychofizycznego i efektywności

uczenia się, głównie poprzez korygowanie deficytów rozwojowych, wyrównywanie

braków utrudniających (uniemożliwiających) sprostanie wymaganiom edukacyjnym oraz

eliminowanie przyczyn i przejawów odchyleń od normy rozwojowej, w tym zaburzeń zachowania.


3.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz udział ucznia w specjalnych formach pracy dydaktyczno - wyrównawczej, organizowane są w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) - na uzasadniony wniosek rady Pedagogicznej, wychowawcy klasy (nauczyciela uczącego, rodziców), zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
4.   Decyzję o udzieleniu (uruchomieniu) proponowanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmuje dyrektor szkoły, z uwzględnieniem możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły.
5.   Efektywność działań podejmowanych przez szkołę (nauczycieli) podlega okresowej analizie i ocenie na posiedzeniach rady pedagogicznej.


§ 14

1.   Opieka i pomoc pedagogiczna, udzielana przez szkołę, polega w szczególności na:

rozpoznawaniu i eliminowaniu przyczyn odchyleń od normy rozwojowej - obserwacje, ankiety, wywiady,  współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi), konsultacje specjalistyczne (uzyskiwanie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej lub innych instytucji prowadzących poradnictwo dla dzieci i rodziców)

udzielaniu, uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym), porad dotyczących rozwiązywania dostrzeżonych problemów z nauką lub zachowaniem (m.in. stała współpraca z wychowawcą klasy i nauczycielami uczącymi, konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym, dyrektorem , spotkania problemowe - szkolenia tematyczne dla uczniów i rodziców), w tym wnioskowanie o pomoc specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (rodzinom),

dostosowywaniu form i metod pracy z uczniem oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów (m.in. współdziałanie zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale / uczących danego ucznia - koordynowane przez wychowawcą klasy, w zakresie ujednolicania oddziaływań pedagogicznych oraz ustalania skutecznych form pomocy pedagogicznej uczniom z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi),

organizowaniu zajęć specjalistycznych (zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych ) oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  i warsztatów edukacyjnych dla uczniów,

dostosowaniu wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których poradnia psychologiczno-pedagogiczna stwierdziła (w pisemnej opinii) specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania,

dostosowaniu (w miarę, możliwości) pracy pedagogicznej do indywidualnego programu zawartego w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w stosunku do ucznia

organizowaniu nauczania indywidualnego uczniom z dysfunkcją narządu ruchu, uniemożliwiającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkoły masowej - zasady organizowania nauczania indywidualnego określają odrębne przepisy,


§ 15

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają. znaczne opóźnienia w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych programami nauczania lub uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo.
Zajęcia te organizowane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne ujęte w szkolnym planie nauczania.

Organizację oraz rodzaj zając dydaktyczno-wyrównawczych - obowiązkowych, dla wskazanych uczniów, w tym również tygodniowy wymiar godzin (wydzielony z godzin do dyspozycji dyrektora ) określa dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, uwzględniając zakres potrzeb - wskazany wnioskami wychowawców klas oraz możliwości kadrowe, organizacyjne i finansowe szkoły.

Nauczyciele prowadzący zajęcia, o których mowa w ust. l, prowadzą. dziennik zajęć, do którego wpisują alfabetyczny wykaz uczestników zajęć, indywidualny program pracy z uczniem (lub wskazaną grupą uczniów), tygodniowy plan zajęć, tematy zrealizowanych jednostek dydaktycznych, frekwencję uczniów oraz okresową. ocenę postępów ucznia i wnioski do dalszej pracy.
Dodatkowo, nauczyciele zobowiązani są. do gromadzenia prac uczniów obrazujących stosowane sposoby i formy pracy wyrównawczej oraz postępy czynione przez dziecko.


§ 16

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe (mikrodefekty, deficyty rozwojowe, opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, zaburzenia emocjonalne, fobie szkolne, itp.) utrudniają. lub uniemożliwiają sprostanie wymaganiom edukacyjnym i wobec których, poradnia psychologiczno - pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna zaleciła taką formę pomocy. Zajęcia te prowadzi się w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla danego oddziału lub w zespołach międzyoddziałowych.

Zajęcia, o których mowa w ust. l, organizowane są przez nauczycieli uprawnionych do prowadzenia terapii pedagogicznej / socjoterapii/

Jeżeli zajdzie taka konieczność, na wniosek prowadzącego zajęcia - uzasadniony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły (po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej) może zakwalifikować ucznia do zajęć indywidualnych.

Liczbę zespołów korekcyjno-kompensacyjnych / grup socjoterapeutycznych, w tym również tygodniowy wymiar godzin , określa dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, uwzględniając zakres potrzeb - wskazany opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych przedłożonymi przez wychowawcę klasy oraz możliwości kadrowe, organizacyjne i finansowe szkoły.

Nauczyciele prowadzący zajęcia, o których mowa w ust. l i ust.3, prowadzą dziennik zajęć, do którego wpisują alfabetyczny wykaz uczestników zajęć, indywidualny program pracy z uczniem - zbieżny z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, tygodniowy plan zajęć, zrealizowany zakres tematyczny oraz indywidualne ćwiczenia przeprowadzone z danym uczniem, frekwencję uczniów, okresową ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy terapeutycznej / socjoterapeutycznej. /
Dodatkowo, nauczyciele zobowiązani są. do gromadzenia prac uczniów obrazujących stosowane formy pracy terapeutycznej oraz postępy czynione przez każde dziecko.

§ 17

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów, u których zaburzenia mowy zakłócają komunikację językową i utrudniają, naukę szkolną.

Korekcję wad wymowy prowadzą nauczyciele z przygotowaniem w zakresie logopedii oraz logopedii szkolnej - zatrudniani zgodnie z odrębnymi przepisami, w wymiarze gwarantującym zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb uczniów.

Nauczyciele prowadzący zajęcia, o których mowa w ust. l, prowadzą dziennik zajęć, do którego wpisują alfabetyczny wykaz dzieci zakwalifikowanych na zajęcia, indywidualny program pracy z uczniem - dostosowany do rodzaju korygowanej wady wymowy, tygodniowy plan zajęć, rodzaj przeprowadzonych ćwiczeń, frekwencję uczniów, okresową ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy.
Dodatkowo, nauczyciele zobowiązani są do wprowadzenia indywidualnych zeszytów ćwiczeń, w których odnotowywane są. rodzaje ćwiczeń prowadzonych z każdym dzieckiem na zajęciach oraz ćwiczenia zalecane do systematycznego wykonywania w domu.

§ 18

Koordynatorem działań szkoły, o których mowa w §13-17 niniejszego statutu szkoły, jest wychowawca klasy lub inny wyznaczony nauczyciel  który współpracuje z nauczycielami,  i rodzicami, m.in. w zakresie :

rozpoznawania potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;

ewidencjonowania uczniów (rodzin) wymagających szczególnej opieki / pomocy psychologiczni-pedagogicznej lub materialnej oraz uczniów szczególnie uzdolnionych;

ustalenia sposobów i form pomocy uczniom (wspomagających ich rozwój psychofizyczny) - odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, z uwzględnieniem możliwości szkoły;

przeciwdziałania powstawaniu skrajnych form niedostosowania społecznego – proponowanie - wdrażanie programów profilaktyki uzależnień i innych programów wychowawczych, organizowanie (prowadzenie) treningów interpersonalnych, analizowanie przypadków zachowań agresywnych, itp.;

przestrzegania praw dziecka i ucznia ;

2. wychowawca, klasy udziela uczniom i rodzicom, porad (pomocy) ułatwiających rozwiązywanie zaistniałych problemów skutkujących minimalizacją trudności dydaktyczno-wychowawczych, eliminowaniem napięć psychicznych (stresów), itp.,

wnioskuje o zorganizowanie - współorganizuje, specjalne (specjalistyczne) formy pracy dydaktyczno-wychowawczej, socjoterapeutycznej, socjalizacyjnej, itp. z uczniami wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i z rodzicami ,

współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami prowadzącymi poradnictwo dla dzieci i rodziny - wnioskuje o specjalistyczne konsultacje w odniesieniu do uczniów wymagających szczególnej opieki i specjalistycznej pomocy dydaktyczno-wychowawczej,

współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej, sądem rodzinnym, policją. i innymi instytucjami (organizacjami) wspomagającymi szkołę w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych,

sprawuje opiekę nad dziećmi osieroconymi, wychowywanymi w rodzinach zastępczych, w rodzinach o niskich dochodach, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną, itp. - stosownie do rozpoznanych potrzeb, wnioskuje o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, o udzielenie dziecku (rodzinie) pomocy materialnej, o rozpoznanie warunków życia dziecka, itp.,

opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej, okresowe informacje na temat zakresu i rodzaju potrzeb i trudności występujących u uczniów oraz wnioski oceniające skuteczność, stosowanych przez szkoły (nauczycieli, wychowawców), sposobów i form pomocy dzieciom oraz ich rodzinom ,

§ 19

Dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej, szkoła organizuje gimnastykę korekcyjną .

Szczegółową organizację gimnastyki korekcyjnej ustala dyrektor w porozumieniu z lekarzem pielęgniarką szkolną i nauczycielem prowadzącym ww. zajęcia specjalistyczne.

Gimnastyka korekcyjna, dla wskazanych uczniów klas I-III, prowadzona jest w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych (wydzielonych z godzin do dyspozycji dyrektora), w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo dla każdego uczestnika zajęć - jednostka dydaktyczna trwa 45 minut.

Zajęcia, o których mowa w ust. l, organizowane są przez nauczycieli uprawnionych do prowadzenia  gimnastyki korekcyjnej.

Nauczyciele prowadzący zajęcia, o których mowa w ust. l, prowadzą dziennik zajęć, do którego wpisują alfabetyczny wykaz dzieci zakwalifikowanych na zajęcia, indywidualny program pracy z uczniem - dostosowany do rodzaju korygowanej wady, tygodniowy plan zajęć, zrealizowany zakres tematyczny oraz rodzaj przeprowadzonych ćwiczeń indywidualnych, frekwencję uczniów, okresową ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy.

Dla uczniów klas IV-VI, gimnastyka korekcyjna może być prowadzona w ramach zajęć nadobowiązkowych - w wymiarze i na zasadach uzgodnionych z organem prowadzącym szkole.

 

 

Rozdział   IV   -    Organy szkoły

 Organy szkoły oraz zakres ich zadań

§ 20

1. Organami Szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski

§ 21

1. Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący przy zachowaniu odrębnych przepisów. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i jest odpowiedzialny za jej funkcjonowanie i rozwój.

2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty,

3) tworzy warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i duchowego uczniów;

4) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole,

5) przedstawia organowi prowadzącemu nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

6) przygotowuje arkusz organizacji szkoły na następny rok szkolny oraz ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

7) opracowuje we współpracy z radą pedagogiczną plan pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły,

8) nadzoruje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

9) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz określa warunki ich pracy i płacy,

10) przyznaje nagrody, wyróżnienia oraz wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły,

11) przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem,

12) konsultuje z organem prowadzącym sposób wydatkowania dotacji otrzymanych z jst na bieżące wydatki szkoły.

5

15) odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

16) współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców,

17) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,

18) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa szkoły,

19) odpowiada za dokumentację szkoły,

20) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową

i uzgodnione z charakterem wychowawczym szkoły,

21) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie

zajęć organizowanych przez szkołę,

§ 22 a

1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad podanych w koncepcji pracy szkoły – określonych w Statucie i prawie oświatowym,

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowania i spójnego z nim programu profilaktyki.

2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1, zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu doskonalenia nauczycieli zatrudnianych w szkole, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.

3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:

1) wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki,

2) właściwy poziom relacji osób w ramach sprawowanego nadzoru, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.”

§ 23

1. W szkole działa rada pedagogiczna jako kolegialny organ powoływany do opracowania, wnioskowania i podejmowania uchwał w sprawach związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej szkoły,

2. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele.

3. Rada pedagogiczna opracowuje regulamin swojej działalności

§ 24

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

§ 25

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie:

1) wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

2) innowacji – ulepszania metod i działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3) zatwierdzenie planów pracy szkoły,

4) ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Rada pedagogiczna współdziała z dyrektorem szkoły w opracowywaniu tygodniowego rozkładu obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3. Rada pedagogiczna opiniuje wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

4. Rada pedagogiczna dokonuje zmian w statucie szkoły (zgodnie z art. 42 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 52 ust. 2) po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego

5. Rada pedagogiczna opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno -wychowawczo i opiekuńczych.

§ 26

1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania rady zwołuje i przygotowuje dyrektor szkoły. Zwołując posiedzenia rady podaje termin, miejsce, projekt porządku obrad.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone z inicjatywy przewodniczącego i za zgodą rady pedagogicznej

4. Dyrektor zawiadamia o terminie posiedzenia wszystkich członków rady w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej w terminie nie później niż 4 dni od dnia wpłynięcia pisemnego wniosku:

1) organu nadzoru pedagogicznego lub organu prowadzącego

2) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, ustalając porządek obrad zgodnie z propozycją wnioskodawcy.

6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

7. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę. Organ nadzorujący uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na zebraniach rady.

§ 27

 1. 1.W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów.
 1. Rada rodziców wyłoniona zostaje z reprezentacji rad klasowych rodziców poszczególnych klas z zgodnie z opracowanym regulaminem,.

1) w szkole – wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

       2.) W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym .Kadencja rady trwa jeden rok, od dnia wyboru rady do końca roku szkolnego.

       3). Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności na podstawie ustaleń zawartych w statucie szkoły,

W regulaminie określa w szczególności:

                 -- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;-- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców, oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 1. Rada Rodziców współdziała z organami Szkoły w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Rada rodziców jest uprawniona do wyrażania opinii o pracy nauczyciela realizującego awans zawodowy.
 3. Rada Rodziców może inicjować tworzenie celowych funduszy z dobrowolnych składek oraz zabiegać o fundusze z innych źródeł  celem wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowanie tych funduszy określa Regulamin Rady.

§ 28

1. Rodzice uczniów mają prawo do:

1) zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,

2) zapoznania się z programem wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,

2) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,

3) wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako instytucję wychowawczą,

którą wybrali dla swego dziecka .

 

§ 29

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

2. Do stałych form współdziałania należą:

1) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami klasy, nauczycielami i dyrektorem szkoły w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia; inicjatorem spotkań mogą być rodzice, wychowawca klasy, nauczyciele, dyrektor szkoły,

2) spotkania ogółu rodziców klasy z wychowawcą, dyrektorem szkoły w celu zapoznania z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w klasie, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, a także wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i postępów uczniów. Spotkania takie odbywają się przynajmniej sześć razy w ciągu roku szkolnego.

§ 30

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej “samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu, określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentacjami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi przepisami prawa.

5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

§ 31

1. Współdziałanie organów szkoły polega na:

1) zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem szkoły i regulaminami działania,

2) bieżącej wymianie informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,

3) wzajemnym opiniowaniu lub uzgadnianiu podejmowanych działań w przypadkach, które określają: ustawa o systemie oświaty, niniejszy statut i regulaminy poszczególnych organów.

2. Dyrektor szkoły współpracuje z organami szkoły, przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.

Stowarzyszenia i organizacje

§ 32

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej statucie i programie wychowawczym.

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wydaje oraz określa warunki tej działalności – dyrektor.

Rozdział  V   -   Organizacja pracy Szkoły

Planowanie działalności Szkoły

1. Szkoła funkcjonuje w systemie dwusemestralnym. Pierwszy semestr trwa do dnia 31 stycznia każdego roku, drugi semestr – do dnia zakończenia zajęć szkolnych w każdym roku szkolnym.

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 3 mogą być realizowane podczas wyjazdów i wycieczek.

 

§ 33

1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia:

1) sale lekcyjne,

2) bibliotekę,

3) zastępczą salę gimnastyczną,

4) pomieszczenia administracyjne, szatnie oraz inne, niezbędne dla realizacji zadań szkoły.

5) świetlicę

6) boisko szkolne

§ 23

1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 34

 1. .Podstawową formy pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. .Godzina lekcyjna trwa 45 minut . W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. W klasach I – III czas trwania zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, dostosowując go do aktywności, potrzeb i możliwości uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 6 letnich, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 35  

„1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale klas IV – VI nie powinna liczyć więcej niż 28, a w klasach I – III liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 25. W latach 2014/2015 zasada 25 uczniów w oddziale dotyczy tylko klas pierwszych, w latach 2015/2016 – klas pierwszych i drugich, a od roku szkolnego 2016/2017 – pierwszych, drugich i trzecich.”

 

 

§ 36

 1. 1.Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddziały dzieli się na grupy.
 2. 1.Wnioski w sprawie podziału na grupy mogą składać nauczyciele prowadzący zajęcia, sam podział uwarunkowany jest wysokością posiadanych środków finansowych, a także zasadami wynikającymi z przepisów o ramowym planie nauczania.

§ 37

 1. 1.Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. 2.W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio :

a)      klasy I – III

b)      klasy IV – VI

 1. 1.Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięopinii Rady Pedagogicznej.
 2. 2.Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy :

a)      z urzędu

b)      na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

c)      na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału

 1. 1.Wnioski o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
 2. 2.Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

§ 38

1.   W szkole dopuszcza się organizowanie niektórych zajęć np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, nauczanie języków obcych, zajęcia w pracowni komputerowej, koła zainteresowań oraz niektóre zajęcia obowiązkowe poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyszkolnych lub międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów

Godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut,.Udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych , korekcyjno - kompensacyjnych i gimnastyce korekcyjnej jest obowiązkowy dla uczniów zakwalifikowanych przez dyrektora na podstawie opinii komisji lekarskiej, opinii poradni lub wniosku nauczyciela danego przedmiotu.

§ 39

Budżet szkoły

1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, którą jest Urząd Gminy w Komprachcicach oraz funduszy od sponsorów.

2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli w zakresie dotacji ze strony organu dotującego.

3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami

Biblioteka szkolna

§ 40

1.  W szkole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.   Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu, rodzice, a także - za zgodą dyrektora inne osoby.

3.   Biblioteka posiada pomieszczenie służące przechowywaniu i wypożyczaniu książek.

4.   Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor w sposób, który umożliwi dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§ 41

1.   Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
a)     kształcąco-wychowawczą poprzez:

-rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

-przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

-kształcenie kultury czytelniczej,

-wdrażanie do poszanowania książki,

-udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

b)      opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

-współdziałanie z nauczycielami,

-wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

-otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych

-pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

c)      kulturalno-rekreacyjną poprzez:

-uczestniczenie kulturalne rozwijaniu życia kulturalnego.

§ 42

1.    Zakres obowiązków nauczyciela-bibliotekarza:

a)    koordynowanie pracy w bibliotece:

- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

- sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki

b)    praca pedagogiczna;
- gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

- udostępnianie zbiorów,

- udzielanie informacji bibliotecznej,

- rozmowy z czytelnikami o książkach,

- poradnictwo w wyborach czytelniczych,

-prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z

programem,

- udostępnianie nauczycielom, opiekunom potrzebnych materiałów,

- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

- prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

- organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

- dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

- dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

c)    praca organizacyjna:

- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja-zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-opracowywanie biblioteczne zbiorów,

- selekcja zbiorów i ich konserwacja,

-organizowanie warsztatu informacyjnego,

- wydzielanie księgozbioru podręcznego,

- prowadzenie katalogów,

- udostępnianie zbiorów,

d)     współpraca z rodzicami i instytucjami:

- w miarę możliwości nauczyciel-bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z

bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi,

§ 43

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki .

Świetlica

4. Świetlicę szkolną prowadzi nauczyciel – wychowawca, któremu powierzone zostało to zadanie.

5. Wychowawca świetlicy w szczególności:

1) opracowuje organizację planu pracy świetlicy na rok szkolny,

2) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

3) organizuje gry edukacyjne, zabawy i zajęcia ruchowe,

4) współpracuje z wychowawcami klas I-III w celu zapewnienia opieki oraz GOPS w Komprachcicach w celu pomocy uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

5) rozwija zdolności i zainteresowania u dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

6. Celem świetlicy szkolnej jest kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia w grupie i działania w różnych sytuacjach. Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i kulturowych oraz wdrażanie do systematycznej pracy.

7. Do zadań świetlicy szkolnej należy:

1) realizacja edukacji czytelniczej i medialnej, doskonalenie podstawowych umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie, liczenie).

10

2) wdrażanie uczniów do systematycznej, samodzielnej i zorganizowanej pracy,

3) tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,

4) zaspokojenie potrzeb biologicznych i psychicznych i społecznych

5) wzbogacenie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

6) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

7) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

8. Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:

1) wyrabianiu nawyków kulturowych i higienicznych

2) wdrażanie zasad postępowania moralnego, współżycia i współdziałania w grupie,

3) kształtowanie postaw pro społecznych,

4) rozwijanie zdolności i zainteresowań,

5) niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych / pomoc w odrabianiu prac domowych w zależności od potrzeby dzieci pracując indywidualnie lub grupowo

§ 44

Dyrektor szkoły może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli – celem odbycia praktyk pedagogicznych

Rozdział  VI   -   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 45

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

Zasady zatrudniania nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela w zakresie dotyczącym nauczycieli szkół niepublicznych.

Pozostałych pracowników zatrudnia się zgodnie z KP.

3.   Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

Obowiązkiem nauczyciela jest:

Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki wg jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych.

Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego.

Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.

Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów.

Rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy.

Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.

Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.

Poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym stopniu niedostatecznym nauczyciel przed­miotu obowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej na trzy tygodnie przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

poziom wyników nauczania i wychowania oraz bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indy­widualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowa­w­ców, rodziców, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - doty­czących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także współpracę w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji zespołu. W szkole mogą zostać powołane zespoły zadaniowe

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu.

 

§ 46

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągi całego etapu edukacyjnego.

Zadaniem wychowawcy jest:

tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

koordynowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zgodnie z wymogami prawa oświatowego;

 

Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 3:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

b)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wycho­wa­wcy;

c)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale , uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie;

d)      utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, roz­mowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

e)      współpracuje z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pedagoga szkolnego, logopedy, pracowników Poradni Psycholo­gi­cznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współ­pra­cuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.

Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi-wychowawcy udziela opiekun stażu, dyrektor lub wyznaczony nauczyciel.

Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje wychowawca klasy lub pedagog jeżeli został zatrudniony.

a)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d)      podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

e)      wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

f)        planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

g)       działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział  VII  -  Uczniowie

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz.7),wprowadza się zasady postępowania rekrutacyjnego

w PSSP w Ochodzach

„1. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r na wniosek rodziców. Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).”,                                                                                                                                          2. Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat.

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje na wniosek rodzica dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.”,

 

§ 47

Zasady rekrutacji uczniów.

 

 

Zasady Przyjmowania Uczniów do Szkoły

 • 1.Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do klasy pierwszej przekroczy 20 osób przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

2.Szkoła przyjmuje dzieci z różnych obwodów szkolnych na zasadzie dobrowolności. Jeżeli ilość zapisanych do klasy pierwszej uczniów na rok szkolny 2014/2015 nie przekroczy dwudziestu, szkoła nie przeprowadza procedury rekrutacji i przyjmuje uczniów na podstawie złożonego przez rodziców wniosku /załącznik nr 5/.

„3)Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru – załącznik nr 5).                                                                                                                                  4)W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

liczba pkt.

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w ………..

20

2.

Miejsce zamieszkania jednego z rodziców w na terenie gminy Komprachcice…………….

8

3.

Bliscy krewni kandydata mieszkający na terenie gminy Komprachcice i zapewniający w razie potrzeby opiekę dziecku …………..

4

4.

…………. jest na trasie dojazdu do miejsca pracy

2

5.

Jeden z rodziców jest absolwentem ……….

2

6.

W wykazie preferencji rodzica ……..    jest na pierwszym miejscu

2

7.

W wykazie preferencji rodzica ………    jest na drugim miejscu

1

4)Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach decydują kryteria dodatkowe:

Lp.

Kryteria dodatkowe

liczba pkt.

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata   

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą    

1

 

5)Terminy postępowania rekrutacyjnego;

a)Od 03 do 31 marca 2014r. zgłaszanie dzieci i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)5 maja 2014r. wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;

c)Do 8 maja 2014r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane;

d)9 maja 2014r. wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;      

6)Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji należy:  

a)rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,                                                                                    b)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,                                                                                                                               c)sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,                                                             d)uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.                                                                                                            

7)Listy, o których mowa w punkcie 6, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.                                                                         

8)W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.                                            

9)Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.                                                                                                          

10)Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.                                                  

11)Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.                                                                                                                                            

12)Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.                                                      

13)Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.                                                            

14)Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.                                                                            

15)Wymagane dokumenty do postępowania rekrutacyjnego:                                                  a                                             b)Wniosek o przyjęcie spoza obwodu szkoły (wg wzoru – załącznik nr 5)                                                c)Oświadczenie o spełnianiu kryteriów ((wg wzoru – załącznik nr 6).”

„16.Przyjęcie do Szkoły dziecka do szkoły Ochodzach wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.”

 

„17. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor.

 

 

18. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 2 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 5 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej

…………………………………………………….                                                                                              

WNIOSEK

KANDYDATA DO PUBLICZNEJ STOWARZYSZNIOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OCHODZACH

 

 

Dane osobowe dziecka

PESEL*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Imiona*

 

Nazwisko*

 

Data urodzenia*

 

Miejsce urodzenia

 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka*

 

Ojciec: …………………………………………………………

 

Matka: …………………………………………………………

 

 

Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka i dziecka

województwo*

 

powiat*

 

gmina*

 

miejscowość*

 

ulica*

 

nr domu*

 

kod pocztowy*

 

nr mieszkania*

 

adres poczty elektronicznej

 

Nr telefonu rodziców

 

 

 

 

Wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (nazwa szkoły)*

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.

*Oznaczone pola wymagane

Pouczenie:

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości, że:

- administratorem danych jest szkoła,

- niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły podstawowej,

- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.                                                                          Oświadczenia:                                                                                                                                                                                                                            1.Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.                                                                                      2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                               3. Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń.

……………………………………................... …                          ……………........…………................…….

(miejscowość, data,)                                                           podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej  

                                                                                           ………………………………………………………………………….

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.

 

Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE)

lp

Kryteria rekrutacyjne

 1. 1.

Dziecko posiada rodzeństwo w szkole w Ochodzach

TAK

NIE

 1. 2.

Miejsce pracy lub zamieszkania jednego z rodziców/opiekunów prawnych na terenie gminy Komprachcice

TAK

NIE

 1. 3.

Bliscy krewni kandydata mieszkający na terenie gminy Komprachcice i zapewniający w razie potrzeby opiekę dziecku .

TAK

NIE

 1. 4.

Szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy

TAK

NIE

 1. 5.

Jeden z rodziców jest absolwentem ……………………….

TAK

NIE

 

Dodatkowe kryteria przyjęć (TAK lub NIE)

lp

Kryteria rekrutacyjne – uzupełniające

 1. 1.

Wielodzietność rodziny kandydata

TAK*

NIE

 1. 2.

Niepełnosprawność kandydata

TAK*

NIE

 1. 3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekuna prawnego kandydata

TAK*

NIE

 1. 4.

Niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata

TAK*

NIE

 1. 5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

TAK*

NIE

 1. 6.

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

TAK*

NIE

 1. 7.

Objęci pieczą zastępczą

TAK*

NIE

 

* Do w/w Oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych:

 1. 1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. 2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 3. 3.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 4. 4.Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Pouczenie:

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

- administratorem danych jest szkoła,

- niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły,

- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.

Oświadczenia:

1.Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.

2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.

3. Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń.

……………………………………................... …                          ……………........…………................…….

(data, podpis matki lub opiekunki prawnej)                   (data, podpis ojca lub opiekuna prawnego)

 

§ Zmiany wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2014 roku.

Prawa i obowiązki ucznia.

§ 48

Uczeń ma w szczególności prawo do :

zapoznania się z podstawą programową , programem nauczania i zasadami nauczania z każdego przedmiotu;

właściwie zorganizowanego procesu nauczania;

opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa;

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, ochrony przed wszystkimi formami przemocy;

swobody w wyrażaniu swoich myśli i przekonań;

rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w miarę możliwości szkoły oraz poza szkołą, a w szczególności realizowania indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

sprawiedliwej, jawnej oceny oraz poznania kryteriów i regulaminu oceniania;

powiadamiania go z tygodniowym wyprzedzeniem o zakresie materiału pisemnych prac klasowych;

odpoczynku od nauki w czasie przerw międzylekcyjnych, świątecznych i ferii;

składania egzaminu kwalifikacyjnego lub sprawdzającego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce;

korzystania z opieki zdrowotnej i poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego;

znajomości skali ocen i kryteriów ocen z zachowania;

uczestnictwa w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych organizowanych przez szkołę lub w szkole;

pomocy finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową  oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów określa  wewnątrzszkolny  system oceniania.

 

§ 49

 1. 1.Uczeń jest w szczególności zobowiązany do :

przestrzegania postanowień statutu szkoły i regulaminu samorządu uczniowskiego.

podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,

odpowiedniej kultury  i zachowania w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f,...),

zostawiać okrycia wierzchnie w szatni, nosić obuwie zmienne.

brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

 1. 1.Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
 2. 2.Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
 3. 3.Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
 4. 4.Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica, a w przypadkach szczególnych na wniosek nauczyciela.
 5. 5.Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności.
 6. 6.Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu

 

 

§ 50

Nagrody

Ucznia można nagrodzić za :

wybitne osiągnięcia w nauce,

zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz Szkoły,

osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły,

Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są :

pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,

list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

dyplom uznania od Dyrektora,

nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,

świadectwo z wyróżnieniem od klasy IV.

Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może   postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

§ 51

Kary

1.  Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom,

o których mowa w § 66, uczeń może zostać ukarany :

a)upomnieniem wychowawcy klasy,

b)pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,

c)upomnieniem lub naganą Dyrektora,

d)pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,

e)zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

f)obniżeniem oceny z zachowania – do nieodpowiedniej włącznie,

g)przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

a) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w

regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie.

Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt a i b , nakłada Dyrektor.

O nałożonej karze informuje się rodziców.

Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze.

Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 2 , w okolicznościach określonych w ust.2 pkt a) – c), za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.

§ 52

Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

 

Budżet szkoły

§ 53

1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, którą jest Urząd Gminy w Komprachcicach oraz funduszy od sponsorów.

2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli w zakresie dotacji ze strony organu dotującego.

3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VII  -   Rozwiązywanie konfliktów.

Organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach dotyczących całej społeczności Szkoły.

W przypadku konfliktów pomiędzy organami Szkoły, powołuje się dla ich rozwiązania komisję wspólną, w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu.

Od decyzji dyrektora w sprawach konfliktowych przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę

Zadaniem komisji jest wypracowanie, w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie konfliktu zgodnie z interesem Szkoły.

W przypadku braku uzgodnionego stanowiska ostateczną decyzję podejmuje organ prowadzący po wysłuchaniu stron. 

Przepisy końcowe

§ 54

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo - wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 55

1. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

PUBLICZNA STOWARZYSZENIOWA SZKOŁA PODSTAWOWA

W OCHODZACH

2. Szkoła używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach i godłem państwa

§ 56

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 57

Szkoła ma prawo posiadać własny sztandar i ceremoniał szkolny.

§ 58

1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Wniosek o dokonanie zmiany organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która uchwala zmiany po zaopiniowaniu ich przez organ prowadzący.

§ 59

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwałą rady pedagogicznej nr 3/2013/2014 .przyjęto zmiany do statutu. Podstawa prawna zmian: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz.222). zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

 
Tłumacz
Programy

Zegar